*Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

**Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

***Belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

****Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, yerli şirketlere yabancı müdür ve imza yetkilisi atama, ana sözleşme tadilleri,  şirket birleşme, şirket bölünme, işletmelerin sermaye şirketlerine dönüştürme (tür değişikliği) ve şirketlerde sermaye azaltma veya artırma, genel kurul hazırlama, hisse devirleri, şube açılışı ve benzeri  ticaret odası tescil işlemleri ile vergi dairesi bildirimlerinin yapılması,

*****Müşavirliğimizin çözüm ortakları arasında yer alan yeminli mali müşavir, avukat, sistem analistleri ve konularında uzman diğer personellerimiz aracılığı ile; firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,  bütçe planlama, vergi planlaması, işçi bordrolama, arge uygulamaları, vergi teşvikleri için çalışmalar yaparak firmanıza çözümler üretiyoruz.

  1.    DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  2.    MUHASEBE DEFTER HİZMETLERİ
  3.    VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
  4.    DENETİM HİZMETLERİ
  5.     FİNANSAL HİZMET DANIŞMANLIĞI
  6.     TEŞVİK MEVZUATI
  7.     MUHASEBE ve FİNANS DANIŞMANLIĞI
  8.     BAĞIMSIZ DENETİM
  9.     KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

1-DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

•    Sürekli olarak gelişen ve değişen sektörlerde uygun yatırımlara yön verilmesi, yeni ürün ve pazarların bulunması, yatırım teşviklerle birlikte vergi ve  sosyal güvenlik mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,
•    Aylık ve yıllık beyannamelerin kontrolü, gereken önlemlerin önceden alınması,
•    Şirket yöneticileri ile gerektiğinde mali ve idari konularda istişarelerde bulunulması ve yönlendirilmesi,
•    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorunlara gerekli çözümlerin üretilmesi,
•    Serbest bölge uygulamaları,
•    Gümrük vergileri  ve ihracat işlemlerinin yürütülmesi, iade ve mahsup işlemlerine ait mali müşavir raporlarının yazılması,
•    Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
•    Sigortacılık, finansal kiralama, leasing, faktöring uygulamaları hakkında danışmanlık.

2-MUHASEBE DEFTER HİZMETLERİ

“Genel Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Dış Ticaret Muhasebesi;”

•   Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun tutulması,

•    Tüm beyannamelerin mevzuata uygun olarak düzenlenmesi,

•    Ücret Bordrolarının bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun olarak oluşturulması,
•    Tüm muhasebe ve beyanname süreçlerin yerine getirilmesi,
•    Vergi ve Yasal Yükümlülükler,
•    Raporlamalar,
•    Her türlü, ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü.

3- VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK

•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
•    Vergi danışmanlığı
•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
•    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz mercine  gidilmesi
•    Tereke işleri

4-DENETİM HİZMETLERİ
   “Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”
•    Sektör Analizi,
•    Hesapların Denetimi,
•    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,
•    Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,
•    Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
•    Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,
•    Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,
•    Özel Amaçlı Diğer Denetimler.

5-  FİNANSAL HİZMET DANIŞMANLIĞI
“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”
•    Teşvik Kredileri,
•    İhracat Kredisi,
•    Eximbank Kredisi,
•    Makine-Teçhizat Kredisi,
•    Kosgeb Kredileri,
•    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

6- TEŞVİK MEVZUATI DANIŞMANLIĞI
•    Devlet Teşvikleri,
•    Kosgeb Teşvikleri,
•    KOBİ Statüsü.

7- MUHASEBE ve FİNANS DANIŞMANLIĞI
•    Yerli ve yabancı sermayeli şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu
•    Katma Değer Vergisi,Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi
•    Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin  hazırlanması
•    Ücret bordrolarının hazırlanması
•    Muhasebe kayıtlarının revizyonu
•    Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama
•    Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması
•    Fizibilite Çalışmaları
•    Bütçe planlama ve analizi
•    Finansal analiz

8- BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIĞI
•    Bağımsız denetim
•    Konsolidasyon
•    İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi
•    İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması
•    Şirkete özel mali analizleri
•    Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması

9- KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
•    Şirket birleşmesi
•    Şirket alım ve satımları
•    Şirket değerlendirmeleri
•    Yeniden yapılanma(finansal/yönetim)