Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Değişiklik 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden 6/…

 

 

Geri Kazanım Katılım Payı ve ÖTV 3B Beyannamelerinde Değişiklik

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Değişiklik

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemleri altı aylık olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinin beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Afet kapsamında yer alan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için daha önce beyanname vermiş olmaları durumunda bu beyannamede yer alan bilgileri, 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere dâhil etmeyeceklerdir. Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları 31/07/2023 tarihine kadar ödenebilecektir. Mücbir sebep kapsamında yer almayan mükellefler ise eskiden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde beyanname vermeye devam edeceklerdir.

ÖTV 3B Beyannamesinde Değişiklik

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa eklenen geçici 9 uncu maddeye göre, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde faaliyette bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu tütün kooperatiflerince Türkiye’de üretilen, bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan “2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19” G.T.İ.P. numaralı mallardan, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna göre tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip bulunan ve Türk Standartları Enstitüsünün TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında yer alan “Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü” tanımı ve standardına uygun nitelikteki malların tesliminde 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ÖTV oranının %50 indirimli uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre, halihazırda “Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulleri” için belirlenen ÖTV oranı %55 olup, söz konusu oranda herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece madde hükümlerinden yararlanabilecek mükelleflerce mezkûr malların ÖTV Kanununun geçici 9 uncu maddesi kapsamında yapılacak teslimlerinde bu oran, 31/12/2024 tarihine kadar %27,5 olarak uygulanacaktır.

Bu kapsamda, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için verilecek ÖTV (3B) beyannamesinde düzenleme yapılmıştır. Diğer taraftan 3B beyannamesinde seçilen GTİP’e uygun olarak maktu tutar ve asgari maktu tutarın otomatik getirilmesine yönelik program değişikliği yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

Kaynak: GİB/İVD