Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri 24 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32083 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 2/7/2018 tar…

 

 

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri

24 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32083

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 2/7/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile Ek-1’de yer alan çalışma bölgelerinde en az 3.000, büyükşehir belediyesi olan illerin diğer ilçelerinde en az 2.000, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesinde en az 2.000, diğer ilçelerinde ise en az 1.000 esnaf veya sanatkâr tarafından kurulur.”

“c) İstanbul ilinin tüm ilçeleri bir çalışma bölgesidir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığa yapılmış olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluş başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.